Category Archives: Song Thành

Song thành – Hồi 1 (giới thiệu – không dịch tiếp)


Hồi 1   Văn tự trong tuyết Cuồng phong cuốn tuyết bay loạn nơi lưng chừng trời đất, mờ khuất cả vầng dương chính ngọ.

Đăng tải tại Song Thành, Thương Nguyệt | 18 phản hồi